Regulamin internetowej sprzedaży karnetów Stanu Harmonii

KARNETY REGULAMIN

Regulamin internetowej sprzedaży karnetów przez Stan Harmonii


INFORMACJE OGÓLNE


1. Sprzedaż karnetów realizowana jest przez Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak z siedzibą przy
ul. 20 stycznia 1920 roku 10/2, 85-081 Bydgoszcz, NIP 5542825627, REGON 382148560, określaną
dalej jako Stan Harmonii lub Studio. Osoba kupująca karnet, określana będzie dalej Studentem.


ZASADY ZAKUPU KARNETÓW I UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH


1. Realizacja sprzedaży wymaga rejestracji Studenta poprzez formularz rejestracyjny, w którym
Student zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Poprzez rejestrację Student
wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stan Harmonii swoich danych osobowych w celu realizacji usług, niezbędnego kontaktu ze Studentem oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży karnetów.
2. Dane osobowe Studenta wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie
wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu
zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z
późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo
dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.
4. Przedmiotem sprzedaży są karnety zapewniające Studentowi wstęp na regularne zajęcia jogi,
zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych rodzajów karnetów i w ramach aktualnego
grafika w Studio. Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć.
Karnet jest imienny i nie może być udostępniany osobom trzecim. Liczba miejsc na zajęciach jest
ograniczona. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać
poprzez panel klienta po zalogowaniu na swój profil lub przez aplikacją fittsey do pobrania na telefon.
5. Gdy Student nie dokona rezygnacji z chęci uczestniczenia w zajęciach lub zrobi to później niż na 3 godziny przed planowanymi zajęciami, wejście nie zostaje przywrócone na karnet. Gdy dokona rezygnacji wcześniej niż na 3 godziny przed zajęciami, wejście wraca do ponownego wykorzystania.
6. Rezygnacji Student dokonuje samodzielnie za pośrednictwem systemu rezerwacji. Mail czy inna wiadomość nie jest formą rezygnacji czy zapisu na zajęcia,
7. Gdy liczba osób zapisanych na zajęcia nie osiągnie minimalnej liczby 5 uczestników, Studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć nie później niż na godzinę przed ich rozpoczęciem. O odwołanych zajęciach, zapisani Studenci otrzymają informację drogą mailową lub wiadomością SMS.
8. Karnety są ważne 30 dni od pierwszego zapisu i nie ma możliwości ich zawieszania. Wyjątkiem są karnety półroczne i roczne, które można zawieszać odpowiednio raz na 14 dni w karnecie półrocznym i dwukrotnie na okres 14 dni w karnecie rocznym.

PŁATNOŚCI

1. Metody płatności to: szybki przelew, BLIK (obsługiwane przez Przelewy24), płatność kartą płatniczą (tylko na miejscu w Studio) a także przelew bankowy na nasze konto firmowe lub płatność gotówką.

2. Na stronie i w naszym serwisie – nie przechowujemy poufnych informacji klientów (takich jak numery kart). Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności, jak przetwarzamy dane, a także jak przetwarzają dane podmioty odpowiedzialne za płatności.

3.W przypadku jakichkolwiek pytań, związanych z płatnościami bankowymi, klient może skontaktować się bezpośrednio z Przelewy24 poprzez formularz: https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowy lub poprzez infolinie dostępną od 8 do 24 pod numerem telefonu +48 61 642 93 44.
4. Kupując karnet Student zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Studia, dostępnego na
stronie https://stanharmonii.pl/cennik-i-grafik
5. Ceny karnetów, są cenami ostatecznymi, zawierają podatek VAT.
6. Karnety zakupione przez Internet nie podlegają zwrotowi.
7. Szkoła zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, gdy Student korzysta z karnetu
niezgodnie z Regulaminem Studia.

REKLAMACJE


1. Reklamacje dotyczące usług należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres
yoga@stanharmonii.pl. Reklamacje mogą być składane nie później niż 14 dni od zaistniałej
sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Studio
w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Studia są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń personelu.
2. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
3. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu
Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.
Usługa określona w pkt. 5 wymaga dostępu do sieci internetowej.
Korzystać z Serwisu internetowego można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
Wymagania niezbędne do korzystania z usług Serwisu internetowego :
urządzenie z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.
Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.