Ashtangayoga practice and workshop with Vairagya Ranko

Ashtangayoga practice and workshop with Vairagya Ranko


To jedyna w swoim rodzaju okazja! Zapraszamy na pierwszy w Polsce warsztat VAIRAGYA RANKO STOILJKOVIĆ, nauczycielem z II stopniem autoryzacji KPJAYI/SYC
Ranko zaczął praktykować jogę w wieku 16 lat, jako uczeń XIII Belgradzkiej Szkoły Średniej. Początkowo trenował również karate. Jego pierwszym nauczycielem jest Dragan Lončar (vidyayoga), jeden z najbardziej znanych i najlepszych praktyków i nauczycieli z tej dziedziny jogi.
W 1994 roku po raz pierwszy wyjechał do Indii, z D. Loncarem, do Mungir, do Bihar School of Yoga, gdzie poznał Swami Sivamurti Saraswati, którego od tamtej pory traktuje jako swojego Guru, czyli duchowego nauczyciela.
W następnym roku przebywał kilka razy w aśramie Swamidżiego w Atenach w Grecji. W 1996 roku zaczął żyć i pracować w aśramie Swamidżiego, z którego zachęty zaczął nauczać różnych gałęzi jogi. Spędził łącznie 8 lat praktykując w Satyananda Ashram w Grecji (www.satyanandashram.gr), jako jeden z najbliższych uczniów Swamidżiego.
W 1996 roku został wtajemniczony w medytację Kriya Yoga w systemie Satyananda Yoga (Bihar Yoga). W roku 2000 został inicjowany w tradycji Dashnami Sanyasa i otrzymał duchowe imię Swami Vairagyaratna Saraswati.
Od 2006 roku poświęcił się praktyce Ashtanga Jogi w tradycji Sri K. Pattabhi Joisa i Sri R. Sharatha Joisa. W 2008 udał się po raz pierwszy do Instytutu w Mysore na dwa miesiące, a w kolejnych latach regularnie na dwa do trzech miesięcy w roku, pragnąc przede wszystkim pozostać studentem na zawsze. Od tamtej pory traktuje Śri K. Pattabhi Jois i Śri Sharat Rangaswami za swoich Guru tej wyjątkowej gałęzi jogi.
Posiada ponad 50 lat doświadczenia w praktyce jogi, a przez ostatnie dwadzieścia siedem lat zawodowo naucza różnych gałęzi jogi. Od 2005 roku prowadzi Ashtanga Yoga Belgrade, ale wciąż pozostaje uczniem. W 2007 roku ukończył kurs instruktorski jogi w szkole Vidya Yoga Dragana Lončara. W 2009 i 2011 roku w Nowej Zelandii ukończył kurs nauczycielski u Johna Scotta, jednego z najbardziej znanych i najlepszych uczniów Sri Pattabhi Joisa i Sri Sharata Rangaswamiego. Od 2011 roku uczestniczy w seminariach i warsztatach Davida Swensona i jego żony Shally Washington. Regularnie asystuje światowej sławy nauczycielom takim jak Laruga Glaser i David Fredriksson.
W 2012 roku otrzymał autoryzację I stopnia, a w 2016 roku II stopnia do nauczania Ashtanga Yogi.

Oprócz tego jest również mistrzem i instruktorem karate, byłym reprezentant kraju i zdobywca medali na zawodach krajowych i międzynarodowych. Prywatnie absolwent prawa, wielki miłośnikiem zwierząt i przyrody.

——————————————————————————————-
KIEDY I GDZIE
17-19 marca 2023
Stan Harmonii
ul. Marszałka Focha 10/8
Bydgoszcz, POLAND

——————————————————————————————-
HARMONOGRAM


17.03.2023 PIĄTEK


17:30 – 19:00 LED CLASS
19:30 – 21:00 KIRTAN – Chanting Class

Kirtan, to święta sztuka intonowania. To praktyka medytacyjna polegająca na grupowym powtarzaniu mantr. Mantry z kolei są harmonijnymi wibracjami, które mają uzdrawiać ciało energetyczne człowieka oraz wnosić umysł na wyższy poziom. Z sanskrytu „ Manas” to umysł „ Trajate” to wyzwolenie.

18.03.2023 SOBOTA


9:00 – 11:30 MYSORE CLASS ( ostatnie wejście o 10:00)
11:30 – 13:00 przerwa i śniadanie. Czas żeby poznać się lepiej i porozmawiać.
13:00 – 15:00 Vinyasa Workshop

Tematem warsztatu będzie zbudowanie płynnych przejść między pozycjami. Zrobimy wiele ćwiczeń, omówimy, na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę w Pierwszej Serii Ashatnga Yogi, by zbudować bezpieczną i efektywną praktykę Vinyasy. Będzie też czas na pytania i odpowiedzi.

19.03.2023 NIEDZIELA


9:00 – 11:30 MYSORE CLASS ( ostatnie wejście o 10:00)
11:30 – 13:00 przerwa i śniadanie. Czas żeby poznać się lepiej i porozmawiać.
13:00 – 15:00 Pranayama and Kaya Stairyam Meditation (Body Stillness Meditation) Workshop

Dzięki kilku tradycyjnym jogicznym praktykom osiągniemy stabilny medytacyjny umysł i silne ciało.

Warsztaty odbywać się będą w języku angielskim. Istnieje możliwość tłumaczenia.

W przerwie między poranną praktyką mysore, a warsztatami jest opcja zamówienia wspólnego śniadania.
—————————————————————————————–
INWESTYCJA:
990 zł – cena Early Bird do 31 grudnia
1190 zł – po 31 grudnia
Gwarancją miejsca jest wpłata zaliczki 500 zł na poniższe konto:
Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak
51 1140 2004 0000 3002 7894 2733

W tytule proszę wpisać: warsztat z VAIRAGYA RANKO

Rezerwacje i zapisy:
Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak
tel. 506 384 645
yoga@stanharmonii.pl

*
This is a one-of-a-kind opportunity! We invite you to the first VAIRAGYA RANKO STOILJKOVIĆ workshop in Poland, a teacher with the second degree of KPJAYI / SYC authorization
Ranko began practicing yoga at the age of 16 as a student of the 13th Belgrade Secondary School. Initially, he also trained karate. The first teacher is Dragan Lončar (vidyayoga), one of the most popular and best practitioners and teachers in the field of yoga.
In 1994, he went to India for the first time, with D. Loncar, to Mungir, to the Bihar School of Yoga, where he met Swami Sivamurti Saraswati, who has been his Guru and spiritual teacher ever since.
For the purpose of the year, he stayed several times at Swamiji’s ashram in Athens, Greece. In 1996 he began to live and work in Swamiji’s ashram, from which he started teaching various branches of yoga. He spent a total of 8 years practicing in Satyananda Ashram in Greece (www.satyanandashram.gr) as one of Swamiji’s closest relatives.
In 1996, he was initiated into Kriya Yoga meditation in the Satyananda Yoga (Bihar Yoga) system. In 2000 he was initiated in the Dashnami Sanyasa tradition and received the spiritual name of Swami Vairagyaratna Saraswati.
From 2006 he devoted himself to the practice of Ashtanga Yoga in the tradition of Sri K. Pattabhi Jois and Sri R. Sharath Jois. In 2008, he went to the Institute of Mysore for the first time for two months, and in the following years regularly for two to three months of the year, primarily wanting to remain a student forever. Since then, he has been treating Sri K. Pattabhi Jois and Sri Sharat Rangaswami as Gurus of this unique branch of yoga.
He has over 50 years of experience in the practice of yoga, and has been teaching various branches of yoga professionally for the last twenty-seven years. He has been running Ashtanga Yoga Belgrade since 2005, but is still a student. In 2007, he completed a yoga instructor course at the Vidya Yoga Dragana Lončara School. In 2009 and 2011 in New Zealand he completed a teacher training course with John Scott, one of the best known and best students of Sri Pattabhi Jois and Sri Sharat Rangaswami. Since 2011, he has participated in seminars and workshops by David Swenson and his wife Shally Washington. He regularly assists world famous teachers such as Laruga Glaser and David Fredriksson.
In 2012, he received 1st degree authorization and 2nd degree authorization to teach Ashtanga Yoga in 2016.

In addition, he is also a karate master and instructor, former national representative and winner of medals at national and international competitions. Privately, a law graduate, a great lover of animals and nature.
——————————————————————————————-
WHEN ANDWHERE
17-19 March 2023
Stan Harmonii
ul. Marszałka Focha 10/8
Bydgoszcz, POLAND
——————————————————————————————-
SCHEDULE


17.03.2023 Friday


17:30 – 19:00 LED CLASS
19:30 – 21:00 KIRTAN – Chanting Class
Kirtan is the sacred art of chanting. It is a meditative practice of repeating mantras in groups. Mantras, in turn, are harmonious vibrations that are supposed to heal the human energy body and bring the mind to a higher level. From Sanskrit, „Manas” is the mind, „Trajate” is liberation.

18.03.2023 Saturday


9:00 – 11:30 MYSORE CLASS
11:30 – 13:00 Break and breakfast. Time to talk and get better to know each other.
13:00 – 15:00 Vinyasa Workshop
The topic of the workshop will be to build smooth transitions between positions. We will do a lot of exercises, discuss what elements to pay special attention to in the First Ashatnga Yoga Series to build a safe and effective Vinyasy practice. There will also be time for questions and answers.


19.03.2023 Sunday


9:00 – 11:30 MYSORE CLASS
11:30 – 13:00 Break and breakfast. Time to talk and get better to know each other.
13:00 – 15:00 Pranayama and Kaya Stairyam Meditation (Body Stillness Meditation) Workshop


Through several traditional yogic practices, we will achieve a stable meditative mind and a strong, unshakeable body.
—————————————————————————————–
INVESTMENT
990 PLN – Early Bird price to 31th of December
1190 PLN – price after 31th of December


Registration and Payment Process:
The guarantee of the place is an advance payment of PLN 500 to the account below:
Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak
PL51 1140 2004 0000 3002 7894 2733

Description: workshop with VAIRAGYA RANKO


Registration:

Stan Harmonii Dorota Priebe-Kubiak
mail: yoga@stanharmonii.pl
telefon: +48 506 384 645